Navratri Mantra in Hindi

Navratri Mantra in Hindi

Navratri Mantra in Hindi

Navratri Mantra in Hindi

First Navratri – Shailputri Devi

“Om aim hring kleem chamundaye vichche”.

Second Navratri – Brahmacharini Devi

“Om doom durgaya namah”.

Third Navratri – Chandraghanta Devi

“Om sarva mangal mangalye shive sarvarath sadhike,
Sharanye tryambake gauri narayani namostute.”

Fourth Navratri – Kushmanda Devi

“Om dukha hantraya namah”.

Fifth Navratri – Skandmata Devi

“Om hreeng mahadurgaya namah”
and
“Om nityaya namah”.

Note: Each may be chanted separately not together.

Sixth Navratri – Kaatyayani Devi

“Om hreeng katyayini namah”.

Seventh Navratri – Kaalratri Devi

“Durga kshama shiva dhaatri svaha svadhaa Namostute”.

Eighth Navratri – Mahagauri Devi

“Om nitya buddhaya namah”.

Ninth Navratri – Siddhiratri Devi

“Kaali Kaali Mahakaali Kalike Paapharini, Sarva Vighna Hare Devi Narayani Namostute”

Also check – Mother’s Day SMS, Messages and Wishes | Mother’s Day 2019

Add Comment